Camí Real, 3 07010

Mes: agosto 2011

Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a

agosto 5, 2011

Per resolució de la Alcaldia-Presidència de data 4.7.2011 s’ha disposat l’aprovació del text de les Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, per al seu posterior nomenament com a funcionaris interins,de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a, i que a continuació es transcriuen. Bases

Borsa de treball

Estadístiques de les 52 Biblioteques Públiques del Estat de l’any 2010

agosto 5, 2011

Us comuniquem que estan disponibles a Internet les dades estadístiques corresponents a l’any 2010 de les biblioteques públiques de l’Estat (BPE),accessibles des del portal del Ministeri de Cultura, en el microlloc «Panorámica de las 52 Bibliotecas Públicas del Estado»: http://mapabpe.mcu.es

Biblioteques, General

Nova llei de dipòsit legal

agosto 5, 2011

La importància de la nova Llei (BNE) Nova llei de dipòsit legal

Legislació, Normativa