Camí Real, 3 07010

Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a

Per resolució de la Alcaldia-Presidència de data 4.7.2011 s’ha disposat l’aprovació del text de les Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, per al seu posterior nomenament com a funcionaris interins,de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a, i que a continuació es transcriuen.

Bases