Camí Real, 3 07010

Bibliotecari/a a l’Ajuntament de Muro

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU DE UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI/A A L’AJUNTAMENT DE MURO, PERSONAL LABORAL FIX, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, QUE CONSTA DINS L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

Més informació