Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Borsa de treball

Bases per a la convocatòria d’una beca en conservació i restauració d’obra gràfica amb destí a l’arxiu municipal de Palma


Bases

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria. (Publicat dia 26-06-2012)

Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca)

 

Convocatòria d’un concurs per a la constitució d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí, auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de Manacor.

Característiques del lloc de treball: escala d’Administració especial, subescala auxiliar, grup C1, 100 % de jornada, nivell de destí 22, complement específic anual de 11.277’87 € per a l’any 2011. Funcions més significatives del lloc de treball:

- Gestió de préstec de documents i informació bibliogràfica.
- Gestió de bases de dades documentals.
- Tractament tècnic i registre d’entrada de documents.
- Realització i gestió d’activitats d’animació i foment de la lectura.
- Gestió de la sala de lectura i atenció al públic.

 

Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud, i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB (27/10/2011).

Més informació

Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a

Per resolució de la Alcaldia-Presidència de data 4.7.2011 s’ha disposat l’aprovació del text de les Bases per a la confecció de 4 borses de treball, pel sistema de concurs, per al seu posterior nomenament com a funcionaris interins,de les categories de Tècnic/a de Gestió, Bibliotecari/a, Zelador/a y Dinamitzador/a, i que a continuació es transcriuen.

Bases

Concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formació en matèria de catalogació, classificació i inventari de fons bibliogràfics

REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Mitjançant el Decret núm. 9763, de 20 de maig de 2011, s’aprovà: 1. Convocar un concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada a incentivar la formació en matèria de catalogació, classificació i inventari de fons bibliogràfics, relacionada amb les competències de l’Ajuntament de Palma, segons les Bases que s’adjunten com …

http://boib.caib.es/pdf/2011077/mp129.pdf

Docunect@’t selecciona personal

El Área de Recursos Humanos de Docunect@’t selecciona personal técnico para trabajo en bibliotecas en Palma de Mallorca

Se precisa:

  1. Licenciatura en Documentación, Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o titulación del área de humanidades.
  2. Experiencia demostrable en bibliotecas – Conocimientos del formato MARC
  3. Conocimientos del Programa de Gestión Bibliotecaria Millennium
  4. Certificado de catalán B.

Tipo de contrato: contrato por obra o servicios (1 año) Interesados enviar curriculum vitae a: rrhh@docunectat.es indicando en el asunto Palma de Mallorca ref. 2

Font: IWETEL