Camí Real, 3 07010

Contacte

INSCRIPCIÓ

Fes-te`n soci/a

Els socis podran ser numeraris i honoraris.

Podran eser numeraris:

a) Aquelles persones que tinguin titulació acadèmica oficial de Facultats o Escoles d’Estudis Bibliotecaris, de Bibliografia, Documentació o Arxivística.
b) Totes aquelles persones que estiguin exercint o hagin exercit funcions tècniques i professionals en Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació qualsevol que sigui la seva categoria administrativa o laboral, que tinguin reconeguda per la Institució o empresa on presten hagin prestat els seus serveis.
c) Aquelles persones que hagin superat una oposició específica en qualsevol d’ aquests camps.
Amb independència dels anteriors, L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o de, al menys deu socis, podrà nomenar socis honoraris les persones de qualsevol procedència que hagin realitzat activitats que beneficiïn l’Associació i que procurin a la mateixa una eficaç ajuda tècnica, econòmica o moral.

COM ASSOCIAR-SE

Per sol·licitar formar part de la nostra associació cal omplir el Formulari d’inscripció i enviar-lo a qualsevol de les següents adreces:

Una vegada acceptada la sol·licitud, complint els requisits establerts als estatuts, el sol·licitant haurà d’esser admès per l’Assemblea General adquirint així la condició de soci.

DRETS DELS SOCIS

  • Són drets dels socis:
  1. Participar, amb veu i vot, a les Assemblees Generals.
  2. Esser electors i elegibles com a membres de la Junta Directiva.
  3. Formar part de les comissions, grups de treball, etc. que es crein.
  4. Proposar a la Junta Directiva els temes i suggeriments que cregui d’interès per a la seva gestió i desenvolupament.
  5. Sol.licitar la convocatòria d’Assemblees Extraordinàri.
CONTACTE

Contacta amb nosaltres

Oficina

Monestir La Real Camí Real, 3 07010 Es Secar de La Real Palma

Formulari

Si ets un bibliotecari compromès amb l'accés lliure i democràtic a la informació i la cultura, t'animem a unir-te a la nostra comunitat.