Camí Real, 3 07010

Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca)

 

Convocatòria d’un concurs per a la constitució d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí, auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de Manacor.

Característiques del lloc de treball: escala d’Administració especial, subescala auxiliar, grup C1, 100 % de jornada, nivell de destí 22, complement específic anual de 11.277’87 € per a l’any 2011. Funcions més significatives del lloc de treball:

– Gestió de préstec de documents i informació bibliogràfica.
– Gestió de bases de dades documentals.
– Tractament tècnic i registre d’entrada de documents.
– Realització i gestió d’activitats d’animació i foment de la lectura.
– Gestió de la sala de lectura i atenció al públic.

 

Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud, i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB (27/10/2011).

Més informació