Get Adobe Flash player

Arxiu

Segueix-nos a

Segueix-nos a Facebook

Fes-te’n Soci/a

Els socis podran ser numeraris i honoraris.

Podran eser numeraris:

a) Aquelles persones que tinguin titulació acadèmica oficial de Facultats o Escoles d’Estudis Bibliotecaris, de Bibliografia, Documentació o Arxivística.
b) Totes aquelles persones que estiguin exercint o hagin exercit funcions tècniques i professionals en Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació qualsevol que sigui la seva categoria administrativa o laboral, que tinguin reconeguda per la Institució o empresa on presten hagin prestat els seus serveis.
c) Aquelles persones que hagin superat una oposició específica en qualsevol d’ aquests camps.
Amb independència dels anteriors, L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o de, al menys deu socis, podrà nomenar socis honoraris les persones de qualsevol procedència que hagin realitzat activitats que beneficiïn l’Associació i que procurin a la mateixa una eficaç ajuda tècnica, econòmica o moral.

COM ASSOCIAR-SE

Per sol·licitar formar part de la nostra associació cal omplir el Formulari d’inscripció i enviar-lo a qualsevol de les següents adreces:

 • Adreça postal:
  • Apartat de Correus 1488
  • 07080 PalmaIlles Balears

Una vegada acceptada la sol·licitud, complint els requisits establerts als estatuts, el sol·licitant haurà d’esser admès per l’Assemblea General adquirint així la condició de soci.

DRETS DELS SOCIS

 • Són drets dels socis:
  1. Participar, amb veu i vot, a les Assemblees Generals.
  2. Esser electors i elegibles com a membres de la Junta Directiva.
  3. Formar part de les comissions, grups de treball, etc. que es crein.
  4. Proposar a la Junta Directiva els temes i suggeriments que cregui d’interès per a la seva gestió i desenvolupament.
  5. Sol.licitar la convocatòria d’Assemblees Extraordinàri.